Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, và Iran muốn sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công