Nga vượt một triệu ca Covid-19 trong ngày khai trường