Ngành dầu khí phục hồi chậm lại khi nhu cầu dịch vụ khoan xuống dốc