Ngày càng có nhiều quốc gia “thoát” khỏi Trung Quốc