Ngày Tự do Báo chí Thế giới tỏ rõ môi trường truyền thông xuống cấp ở Trung Quốc, Hồng Kông