Nghị quyết AUMF hậu 11/09 được dùng để biện minh cho hoạt động quân sự của Mỹ ở 22 nước