Nghị sỹ Mỹ đòi Trung Quốc trả khoản nợ thế kỷ 1.600 tỷ USD