Nghiên cứu: 21% thủy thủ Trung Cộng đóng quân ở Biển Đông gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần