Nghiên cứu: 95% thức uống phổ biến chứa chất hóa dẻo