Nghiên cứu: Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập có thể thu thập năng lượng điện từ