Nghiên cứu: Hàng trăm cuộc biểu tình của BLM liên quan đến bạo lực