Nghiên cứu: Loại thuốc giảm phân nửa số ca COVID nhập viện, nhưng chưa được FDA chấp thuận