Nghiên cứu mới: ‘Cuộc đời’ được ghi lại trước khi chết