Nghiên cứu mới: Thực vật có thể nói chuyện ở tần số con người không nghe thấy