Nghiên cứu: Số người nhập cư rời khỏi Canada trong những năm gần đây đạt mức ‘chưa từng có tiền lệ’

Nghiên cứu cho biết đợt rời đi mạnh mẽ đầu tiên xảy ra vào năm 2017 và ngày càng nhiều người nhập cư quyết định rời khỏi đây.