Nghiên cứu: Tăng nguy cơ gặp các vấn đề trầm trọng về mắt sau chích vaccine COVID-19