Dữ liệu của CDC: Vaccine COVID-19 mới không ngăn ngừa nhập viện hiệu quả