Nghiên cứu tìm thấy hóa chất phân hủy nhựa trong vòng 24 giờ