Nghiên cứu Úc: Covid-19 có thể ‘sống sót’ 28 ngày trên tiền mặt