Ngoại trưởng Blinken: Thương lượng phải dừng lại sau khi Hamas đề nghị nhiều thay đổi cho khuôn khổ ngừng bắn ở Gaza

Các cuộc đàm phán tiếp tục khi Ngoại trưởng ép Hamas phải chấp nhận một đề xướng gồm ba phần nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.