Ngũ Giác Đài: Hoa Kỳ điều hàng không mẫu hạm duy nhất ra khỏi Trung Đông