Ngũ Giác Đài ngừng liên kết với những hãng phim quỳ phục Trung Quốc