Ngũ Giác Đài sẽ điều thêm binh lính đến Đức, nâng cấp căn cứ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương