Người dân Canada tham gia hoạt động toàn cầu kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh