Người dân Trung Quốc cạn kiệt thực phẩm, hàng hóa trong thời gian phong tỏa