Người dân Trung Quốc di tản tránh lũ ngay trên bờ kè