Người Hong Kong gấp rút sửa ‘hồ sơ trực tuyến’ để bảo vệ mình trước luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh