Người mẹ Virginia sống sót sau cuộc Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông chứng kiến những điều tương tự tại Hoa Kỳ