Người Mỹ có trình độ giáo dục vượt trội trước khi trường công lập ra đời