Người phụ nữ thoát khỏi địa ngục trong một trải nghiệm cận tử