Người sống sót thảm họa Holocaust cho thấy sự tương đồng giữa xã hội hiện tại và Đức Quốc Xã