Người ủng hộ TT Trump: Truyền thông đánh giá sai về ngày 06/01