Nguy cơ từ việc tuyên bố phân biệt sắc tộc là ‘tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp’