Nguyên thần bất diệt, chớ để đời đời trầm luân trong biển khổ