Nhà buôn bán tác phẩm nghệ thuật của ông Hunter Biden được triệu tập khi cuộc điều tra mở rộng

Hạ viện Hoa Kỳ đang điều tra tài chính của gia đình Tổng thống Joe Biden.