Nhà đầu tư ngoại quốc chuyển hướng, thoát khỏi thị trường trái phiếu Trung Quốc