Nhà hàng Trung Quốc bị sập, chôn vùi ít nhất 45 người