Nhà hoạt động dân chủ Hoàng Chi Phong tham gia tranh cử vào cơ quan lập pháp Hồng Kông