Nhà hoạt động Hoàng Chi Phong được tại ngoại sau vài tiếng bị bắt