Nhà kinh tế lao động: Không phải người dân Hoa Kỳ, mà là các tổ chức được lợi từ vị thế tiền dự trữ của USD