Nhà kinh tế tại WEF: Tính năng ngày hết hạn và các hạn chế khác là những lợi thế của tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương