Nhà làm phim Curtis Bowers: Nước Mỹ hiện đang đối mặt với nghị trình 100 năm Cộng sản