Nhà lập pháp EU kêu gọi Âu Châu sử dụng thương mại để buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về hoạt động thu hoạch nội tạng