Nhà nghiên cứu Trung Quốc nhận tội nói dối về việc đánh cắp nghiên cứu ung thư từ Đại học Harvard