Nhà ngoại cảm có khả năng cảm nhận không gian khác và nói chuyện với người quá cố