Nhà sản xuất chip SMIC phủ nhận liên hệ với quân đội Trung Quốc