Nhà thăm dò ý kiến độc lập: Cử tri Đảng Cộng Hòa lại bị kiểm đếm thiếu