Nhà Trắng sẽ cho tiktok 45 ngày để giao dịch với Microsoft