Nhà Trắng: TT Trump buộc những tội phạm thực sự phải chịu trách nhiệm về Covid-19