Các cơ quan Hoa Kỳ phải cung cấp chi tiết các khoản tài trợ liên quan đến Trung Quốc